Phariseau & Mattelin Advocatenkantoor

Erelonen & kosten

Bij het eerste contact tussen de cliënt en het advocatenkantoor wordt de werkwijze van het kantoor inzake erelonen en kosten voor de te leveren prestaties in detail besproken.

Erelonen & kosten

In principe kan de samenwerking tussen de cliënt en het advocatenkantoor slechts starten nadat de cliënt is ingelicht over de samenwerkingsovereenkomst en deze ook voor goedkeuring heeft ondertekend. De samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de (ontwerp)overeenkomst zoals opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies. De overeenkomst is enkel summier aangepast, daar waar nodig, aan de specifieke werkwijze van het kantoor.

Er wordt gefactureerd op basis van de tijd die effectief werd gepresteerd in het desbetreffend dossier, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de complexiteit van het dossier, de hoogdringendheid van het dossier,…).

Met ingang van 1 januari 2014 worden de prestaties van een advocaat bij wet niet langer vrijgesteld van BTW en zal er zodoende op de erelonen en de kosten 21% BTW moeten worden aangerekend. Alle (expliciete of impliciete) samenwerkings-overeenkomsten moeten dan ook, ingevolge deze nieuwe wetgeving, geacht worden in die zin te zijn aangepast.

In principe wordt ook snel gefactureerd na het verlenen van (een aantal) prestaties, om laattijdige facturen en discussies zoveel als mogelijk te vermijden.

In bepaalde gevallen (inz. invordering van facturen) kan evenwel worden afgeweken van deze werkwijze en kan met een "abonnement" worden gewerkt.

In ieder geval streeft het kantoor naar duidelijkheid (voorafgaand schriftelijk en gedetailleerd akkoord omtrent de samenwerking tussen het kantoor en de cliënt) en efficiëntie, dit wordt in de regel gecommuniceerd en besproken vóór aanvang van de samenwerking (behoudens bijvoorbeeld extreem dringende tussenkomsten en schriftelijke opdrachten).

De advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, met een waarborg van 1.250.000,00 EUR per advocaat per schadegeval (vrijstelling: 20% schadebedrag, min. 250,00 EUR,  max. 1.250,00 EUR, respectievelijk  500,00 EUR en 2.500,00 EUR bij termijnoverschrijding - niet verzekerd voor eisen ingesteld vanuit VS of Canada - voor verdere details: zie overeenkomst).